Наші блоги

Ми в Internet

DW

Книжковий хіт-парад

Краєзнавча сторінка

Статистика відвідань

Перегляди статей
3167901


Правила користування бібліотекою

 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КЗ « ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» ЧОР


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Загальні правила користування Комунальним закладом «Чернігівська бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради - (далі - Бібліотека) розроблені відповідно до Конституції України, законів України « Про * бібліотеки та бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», інших нормативно-правових актів центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Статуту Бібліотеки та нормативно-інструктивних документів Бібліотеки.

 

1.2.     Комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради (далі - Бібліотека) - є неприбутковим комунальним спеціалізованим закладом, що здійснює бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування юнацтва та молоді, а також спеціалістів з питань виховання, освіти, соціальної адаптації, організації дозвілля молодого покоління.

 

1.3.       Мета діяльності Бібліотеки - створення умов для реалізації прав молодих громадян на вільний доступ до інформації, знань; залучення їх до

 

цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в Бібліотеці.

 

1.4.    Головним завданням Бібліотеки є забезпечення інформаційних, освітніх, культурних та інших потреб юнацтва та молоді.

 

1.5.  Фондами та послугами Бібліотеки можуть користуватися:

 

-    усі громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання;

 

-    колективні користувачі - установи, організації, заклади та підприємства - через міжбібліотечний абонемент (МБА) та шляхом дискантного використання інформаційних ресурсів електронної бібліотеки, баз даних власної інформаційно-аналітичної продукції Бібліотеки та інших форм відділеного доступу до фондів;

 

-      іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законных підставах, користуються фондами та послугами Бібліотеки на загальних підставах.

 

1.6.     Юридична адреса: КЗ « Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» ЧОР, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка,63.

 

1.7.           Користування документно-інформаційними ресурсами Бібліотеки безоплатне. Додаткові види послуг - платні, їх вартість регламентується Переліком платних послуг, затверджених адміністрацією Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України.

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ ДО БІБЛІОТЕКИ

 

2.1.      Основним документом, який дає право користуватись Бібліотекою, є читацький квіток.

 

2.2.     Для запису до Бібліотеки користувачі пред'являють паспорт (оригінал) громадянина України або дійсний паспортний документ (для іноземців та осіб без громадянства).

 

2.3.   Оформлення реєстраційного документа користувача - платне.

 

2.4.   У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

 

2.5.    Перереєстрація користувачів здійснюється кожного року. Читач, який не пройшов перереєстрацію, не допускається до користування фондами Бібліотеки.

 

2.6.     Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 

2.7.    Користувачі при наявності паспорта чи іншого документа з фотографією, що посвідчує особу, можуть без оформлення реєстраційних документів ознайомлюватись з довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки чи отримати консультацію, але не можуть користуватись фондами, електронними інформаційними ресурсами, Інтернет-центром Бібліотеки.

 

2.8.Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом.

 

2.9.      Разовий листок відвідування - безоплатний, видається при разовому відвідуванні читального залу або філій читального залу.

 

2.10.      Користувачі можуть оформити реєстраційні документи безкоштовно під час проведення Бібліотекою акцій з метою реклами послуг Бібліотеки в загальноосвітніх школах, вузах та інших навчальних закладах, установах, організаціях. Але при наступному користуванні послугами абонементу виданні документів позамежі Бібліотеки, користувачі повинні оформити реєстраційні документи відповідно до Цих Правил.

 

2.11.    Дозволяється оформити реєстраційні документи без наявності паспорта чи іншого документа з фотографією, що посвідчує особу, користувачам нестаціонарних пунктів Бібліотеки ( в загальноосвітніх школах, пришкільних таборах, дитячих оздоровчих таборах та ін.). Видача документів позамежі нестаціонарних пунктів дозволяється під матеріальну відповідальність вчителів, вихователів, керівників, які опікуються дозвіллям дітей та молоді.

 

2.12.         При запису до Бібліотеки користувач ознайомлюється з Цими Правилами та своїм підписом у читацькому формулярі підтверджує зобов'язання їх виконувати.

 

2.13.    Діти-сироти, діти-інваліди та діти з багатодітних сімей мають право на щорічне безкоштовне оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки.

 

2.14.        Діти, які не можуть відвідувати бібліотеку по інвалідності можуть обслуговуватися вдома.

 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У БІБЛІОТЕЦІ

 

З.1. Обслуговування користувачів здійснюється на абонементі, в читальному залі Бібліотеки та нестаціонарними формами бібліотечного обслуговування.

 

3.2.    Оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється на абонементі, в читальному залі Бібліотеки та в бібліотечних пунктах. Для одержання видань з книгосховища Бібліотеки необхідно заповнити замовлення встановленого зразка кульковою або чорнильною ручкою.

 

3.3.    Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 15 календарних днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

 

3.4.     Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Користувач зобов'язаний розписатися за кожен отриманий примірник.

 

3.5.       Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

 

3.6.     Документи, відсутні у фондах Бібліотеки замовляються за міжміським міжбібліотечним абонементом (пересилання документів здійснюється за рахунок користувача). Замовлення приймаються у секторі збереження книжкового фонду, МБА. Обслуговування здійснюється за встановленим порядком. Отримані матеріали видаються для роботи лише у читальному залі.

 

3.7.    Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється бібліографами, на абонементі та в читальному залі Бібліотеки.

 

3.8.       Інформаційно-масове обслуговування (організація виставок, масових заходів тощо) здійснюється структурними підрозділами Бібліотеки - організаторами заходів.

 

3.9.        Користування електронними інформаційними ресурсами Бібліотеки здійснюється відповідно до Правил користування комп'ютерами в читальному залі.

 

3.10.    Ксерокопіювання документів із фонду Бібліотеки є платним.

 

3.11.    Вхід користувачів до Бібліотеки, приймання замовлень, видача видань та інших матеріалів із фондів Бібліотеки припиняється за 15 хвилин до закриття Бібліотеки.

 

3.12.     Довідки та інформація щодо режиму роботи Бібліотеки та її послуг надаються за телефоном: 3-06-23, а також через Інтернет: http://www.chernigiv_obu.ok.net.ua.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
4.1. Користувачі мають право:

 

4.1.1.        Відвідувати Бібліотеку і користуватися документами з її фондів, послугами Інтернет-центру.

 

4.1.2.       Замовляти та отримувати по міжбібліотечному абонементу (МБА) друковані видання (або копії) та інші матеріали, відсутні в фондах Бібліотеки, за рахунок користувача на умовах бібліотек-фондоутримувачів.

 

4.1.3.       Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних), отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

 

4.1.4.       Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки.

 

Користувачі мають право одержати для опрацювання позабібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів.

 

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

 

Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

 

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 

Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

 

4.1.5.      Одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку.

 

4.1.6.    Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, згідно з Переліком платних послуг, затверджених адміністрацією Бібліотеки.

 

4.1.7.    Відвідувати інформаційно-масові заходи Бібліотеки.

 

4.1.8.    За дозволом працівників секторів, які обслуговують користувачів: вносити необхідні для роботи власні документи (копії, методичні

 

матеріали, навчальні програми, книги, періодичні видання тощо), які відсутні в Бібліотеці;

 

- вносити та користуватися власними технічними засобами (фотоапаратами, диктофонами, магнітофонами, відеокамерами, портативними комп'ютерами з автономними живленням без звукових сигналів).

 

4.1.9.      Звертатися з пропозиціями, побажаннями, зауваженнями та скаргами до адміністрації Бібліотеки.

 

4.1.10.    Брати участь у роботі бібліотечної ради. 4.2. Користувачі зобов'язані:

 

4.2.1.        Виконувати ці Правила, Правила користування Інтернет-центром; дотримуватися розпорядку роботи Бібліотеки.

 

4.2.2.    Нести відповідальність за збереження читацького квитка. У разі зміни прізвища, місця проживання, зазначених в паспорті або дійсному паспортному документі, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

 

4.2.3.      Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

 

4.2.4.                Кожний документ, виданий на абонементі, повинен бути зафіксованим в читацькому формулярі і підтверджуватися підписом користувача.

 

4.2.5.           Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 

4.2.6.      Дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування Бібліотеки баз даних та інших об'єктів інтелектуальної власності, а також при користуванніІнтернетом.

 

4.2.7.        У разі втрати читацького квітка повідомити про це працівників абонементу і читального залу.

 

4.2.8.    Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші, порядку та чистоти у приміщеннях Бібліотеки. Бути ввічливими у відносинах з іншими користувачами, працівниками Бібліотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

 

4.2.9. Виконувати вимоги працівників Бібліотеки, дотримуватись законних вимог працівників міліції, пожежної охорони у випадку надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, загрози терористичного акту тощо).

 

4.2.10.      При виході з Бібліотеки пред'являти для контролю ділові папери, зошити, папки,сумки.

 

4.2.11.     Залишати в гардеробі верхній одяг, сумки розміром понад 20x30 см., портфелі, валізи, кейси, пакунки, рюкзаки тощо. Гроші та цінні речі на зберігання до гардеробу не приймаються.

 

4.3. Користувачам не дозволяється:

 

4.3.1.        Передавати іншим особам свій читацький квиток і одержані в Бібліотеці документи та уповноважувати їх діяти від свого імені. Використовувати чужий читацький квиток. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку.

 

4.3.2.        Вносити без дозволу працівників до Бібліотеки особисті книги, періодичні видання, документи на електронних носіях.

 

4.3.3.      Вносити предмети, які можуть пошкодити документи та бібліотечне майно.

 

4.3.4.       Виносити без дозволу документи, одержані для користування в читальному залі Бібліотеки за межі читального залу.

 

4.3.5.       Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки, переставляти і виносити шухляди.

 

4.3.6.         Псувати твори друку та інші документи з фондів Бібліотеки. Калькувати малюнки, креслення, карти тощо. Ксерокопіювати та сканувати документи у незадовільному фізичному стані, документи з непрошитим блоком (клеєні) цінні та рідкісні видання.

 

4.3.7.         Заходити до службових приміщень, користуватися службовими каталогами, картотеками, телефонами.

 

4.3.8.       Порушувати тишу та створювати несприятливі для роботи умови, користуватися мобільними телефонами, плеєрами та іншими технічними засобами в приміщеннях, де ведеться обслуговування.

 

4.3.9.            Несанкціоновано розміщувати рекламні матеріали, займатися торгівлею та іншою комерційною або агітаційною діяльністю в приміщеннях Бібліотеки.

 

4.3.10.    Заходити до Бібліотеки з тваринами.

 

4.3.11.         Залишатися у приміщенні Бібліотеки після закінчення роботи Бібліотеки, перешкоджаючи її своєчасному закриттю.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ПОРУШЕННЯ «ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ КЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА» ЧОР»

 

5.1.      Користувачі, які порушили Правила користування КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» ЧОР, Правила користування Інтернет- центром несуть адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

5.2.         Користувач повинен компенсувати матеріальні збитки, завдані Бібліотеці в результаті недбалого користування літературою, електронними базами, обладнанням та програмним забезпеченням.

 

5.3.     Користувач несе особисту відповідальність за збереження документів, одержаних для користування. Якщо користувач втратив або пошкодив документ з фондів Бібліотеки, він повинен замінити його на ідентичний чи документ, визнаний Бібліотекою рівноцінним. У разі неможливості здійснити таку заміну, користувач повинен відшкодувати ринкову вартість документа, яку визначає комісія зі збереження фондів. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою в залежності від цінності документа.

 

5.4.     За втрату або псування документа з фондів Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

5.5.   Користувачі, які завдали Бібліотеці непоправних збитків, виключаються з числа її користувачів без права поновлення, матеріали про завдану шкоду передаються для розгляду до суду згідно з чинним законодавством.

 

6. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ :

 

6.1.     Визначає порядок та умови використання бібліотечного фонду, режим доступу до власних та запозичених інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних мереж; види та типи документів, що видаються лише у читальному залі.

 

6.2.        Самостійно, в порядку, передбаченому Статутом, визначає зміст, напрями та форми своєї діяльності і порядок користування бібліотечними послугами, у тому числі і платними. Розробляє та затверджує прейскурант на платні послуги, які надає Бібліотека.

 

6.3.    Затверджує та вносить доповнення та зміни до Правил користування та Порядку запису в Бібліотеку.

 

6.4.       Визначає згідно з чинним законодавством України види та розмір компенсації шкоди, завданої користувачами Бібліотеки.

 

6.5.      Встановлює строки позбавлення права користування Бібліотекою для користувачів, які порушили ці Правила, Правила користування Інткрнет- центром.

 

За порушення користувачами пункту 4.3 « Правил користування Комунальним закладом «Чернігівська бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради» Бібліотека виключає їх з числа користувачів без права поновлення.

 

6.6.            Має право передати матеріали про порушення користувачами цих Правил для розгляду за місцем їх роботи, навчання.

 

6.7.     Бібліотека має право встановлювати пільги та пріоритети для окремих категорій читачів.

 

6.8.    Має право припинити або скоротити час обслуговування користувачів у разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електро- та водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню Бібліотеки (за розпорядженням адміністрації).

 

7. ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 

Бібліотека:

 

7.1.    Забезпечує реалізацію прав користувачів Бібліотеки, встановлених цими Правилами.

 

7.2.    Формує бібліотечно-інформаційні ресурси, здійснює їх облік, зберігання та раціональне використання згідно з чинним законодавством України.

 

7.3.    Надає користувачам інформацію про склад свого фонду, консультаційну допомогу в доборі необхідних документів, оперативно інформує про нові надходження до Бібліотеки.

 

7.4.       Удосконалює бібліотечне, бібліографічне, довідкове та інформаційне обслуговування, постійно вивчає інформаційні запити користувачів з метою їх найповнішого задоволення.

 

7.5.       Забезпечує користувачів оперативною інформацією щодо всіх видів послуг, які надаються Бібліотекою, змін у режимі роботи Бібліотеки та її підрозділів і порядку обслуговування, строках перереєстрації, змін та доповнень, які вносяться до Правил користування Бібліотекою, Інтернет- центром та інших документів, які регламентують взаємовідносини Бібліотеки та її користувачів.

 

7.6.          Не використовує відомості про користувачів Бібліотеки та їх інформаційні інтереси з будь-якою метою, без їх згоди.

 

7.7.      Забезпечує культуру обслуговування користувачів, створює комфортні умови у читальному залі.

 

7.8.          Забезпечує відповідні заходи безпеки у випадках виникнення надзвичайних ситуацій, проводить відповідне навчання працівників і користувачів, надає наочну інформацію щодо порядку евакуації.